دیوانه نمای عاقلی را نزد معاویه بردند . معاویه گفت : آیا از قرآن چیزی می دانی ؟ گفت : می دانم و بسیار نیکو هم می دانم . معلویه گفت : بخوان . چنین خواند :

« بسم الله الرحمن الرحیم * اذا جاء نصرالله و الفتح * و رایت الناس یخرجون فی دین الله افواجا » !!!

معاویه به قصد مچ گیری فریاد زد : صبر کن ، غلط خواندی ، یخرجون غلط است و یدخلون صحیح است .( یعنی مردم را می بینی که گروه گروه در دین خدا داخل می شوند ). آن مرد بلافاصله جواب داد : این که می گویی مربوط به زمان پیغمبر (ص) بود نه زمان تو .تا تو حاکم مسلمانان باشی مردم گروه گروه از دین خارج می شوند .خیلی خنده‌دار

باتشکر از سایت پرستوی مهاجر